کرسی علمی «توصیف رای از منظر قابلیت شکایت» برگزار شد.


کرسی علمی «توصیف رای از منظر قابلیت شکایت» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
این کرسی با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در ابتدا و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم، مدیر جلسه ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیح مختصری درباره کرسی ارائه و پس از آن ارائه کننده، نظریه خود را مطرح و ادله آن را بیان کرد که این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان کرسی، حاضرینِ در جلسه نیز سوالات خود را پرسیده و پاسخ آن ها را از ارائه کننده و ناقدین دریافت کردند.

ارائه کننده:
حسن محسنی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. مجید غمامی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوان عالی کشور

مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

زمان: یکشنبه، نهم دی ۱۴۰۱، از سـاعت ۱۵ الی ۱۷