مصاحبه علمی داوطلبان جذب دانشجو پژوهشگر (بهمن ۱۴۰۱) در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

۱۴۰۱/۱۱/۲۶
ف
ف

مصاحبه علمی داوطلبان فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد. پس از ارزیابی رزومه پژوهشی و سوابق آموزشی دانشجویان ثبت نام کرده در فراخوان جذب دانشجو ، پژوهشگران منتخب به مصاحبه دعوت شدند.
این مصاحبه در روز چهارشنبه، بیست و ششم بهمن، در چندین بخش و با حضور استادان ارجمند جناب آقایان دکتر بهرام بهرامی (قاضی پیشین دیوان عالی کشور)، دکتر سید عباس موسوی (قاضی پیشین دیوان عالی کشور) ، دکتر سید فاضل نوری (قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات) و محمد درویش زاده (قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران) برگزار گردید.

مطالب مرتبط