بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران از پژوهشکده حقوق و قانون ایران


هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۲ از پژوهشکده حقوق و قانون ایران بازدید کرد. در این جلسه، هیات مزبور ضمن بازدید میدانی از ساختمان و تجهیزات پژوهشکده، به بررسی کیفیت پژوهش در این پژوهشکده پرداخت.
دکتر بهزاد هدهدی (معاون اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران)، دکتر زهرا شاکری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و دکتر مژگان احمدزاده (کارشناس مسئول «اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران») از طرف هیأت مزبور و جناب آقای محمد درویش زاده (رییس پژوهشکده)، دکتر محمد جواد شریعت باقری (عضو شورای پژوهش پژوهشکده)، دکتر محمد جعفر حبیب زاده (عضو شورای پژوهش پژوهشکده)، دکتر عباس میرشکاری (عضو شورای پژوهش پژوهشکده)، استاد جعفر پوربدخشان (عضو هیات موسس پژوهشکده)، دکتر سید فاضل نوری (عضو هیات امنای پژوهشکده) و مهندس مصطفی ادیب عارف (مسئول واحد فناوری اطلاعات پژوهشکده) از طرف پژوهشکده حقوق و قانون ایران در این جلسه حضور داشتند.