فراخوان مقاله برای فصلنامه «تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی»


فراخوان مقاله برای فصلنامه «تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی»

فراخوان مقاله برای فصلنامه «تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی» به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران و سردبیری استاد سید حسین صفایی

محورهای موضوعی:

  • مطالعه تطبیقی بین قوانین چند کشور.
  • مطالعه تطبیقی بین نظام‌های حقوقی مختلف.
  • مطالعه تطبیقی بین حقوق و قوانین ایران با فقه امامیه.
  • مطالعه تطبیقی بین چندین نظریه حقوقی از نظریه‌پردازان داخلی و خارجی.
  • مطالعه تطبیقی بین حقوق و یک رشته دانشگاهی دیگر.
  • مطالعه تطبیقی و مقایسه بین فقه امامیه و فقه اهل سنت؛
  • مطالعه تطبیقی مذاهب گوناگون اهل سنت؛
  • مطالعه تطبیقی و مقایسه بین مکاتب فکری مختلف

آدرس سایت: jcl.illrc.ac.ir
تلفن تماس: ۶۳۸۷۰۰۰۰ (داخلی ۷)