آغاز مرحله دوم همکاری پژوهشکده حقوق و قانون ایران با دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی


دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی

در راستای مصوبات جلسه دهم مرداد ۱۴۰۱ (بازدید هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره از پژوهشکده حقوق و قانون ایران) و به منظور ارتقاء دانش حقوقی و توسعه نظریه‌پردازی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران تاکنون ۳۹ کرسی علمی ترویجی برگزار کرده است. یکی از مصوبات جلسه مذکور، پیشنهادهای چهارگانه‌ای بود که توسط دکتر علی اکبر مسگر، معاون حمایت و گفتمان سازی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای همکاری پژوهشکده حقوق با این نهاد ارائه شد و نخستین مرحله همکاری آن در آن جلسه به تفاهم طرفین رسید و تا امروز توسط پژوهشکده اجرا شد.

در جلسه دوم که در تاریخ نهم دی ۱۴۰۲ برگزار شد، جناب آقای محمد درویش زاده، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، به گزارشی از برگزاری کرسی‌های علمی پرداخت. وی در خصوص چگونگی انتخاب موضوع کرسی ها، انتخاب ارائه کننده، انتخاب ناقدین، استقبال پژوهشگران از حضور در کرسی و سایر فرایند های علمی و اجرایی آن توضیحاتی داد.

همچنین، دکتر علی اکبر مسگر، معاون هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه به اهمیت برگزاری کرسی‌های تخصصی حقوقی اشاره کرد و بیان کرد که این کرسی‌ها نقش اساسی در توسعه علم حقوق و ارتقاء دانش در این زمینه دارند. این فضاها به عنوان محیط‌هایی برای بحث، تحلیل و تدوین نظریه‌های حقوقی شناخته می‌شوند و اهمیت‌های زیادی از جمله توسعه دانش حقوقی، پشتیبانی از تحقیقات و پژوهش، ترویج نظریه‌پردازی و … را دارند.

در پایان جلسه، به تکمیل مرحله اول همکاری پژوهشکده حقوق و قانون ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شد و دومین مرحله همکاری که به برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی و نوآورانه می‌پرداخت، به تفاهم طرفین رسید.