بازدید هیات دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم از پژوهشکده حقوق و قانون ایران


دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز سه‌شنبه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای هیات محترم، اقدام به بازدید از پژوهشکده حقوق و قانون ایران نمود. این بازدید همراه با بررسی از فعالیت‌ها و پروژه‌های این پژوهشکده برگزار گردید.

در طول این جلسه هیات مزبور، ضمن بازدید میدانی از ساختمان و تجهیزات پژوهشکده به بررسی شرایط فیزیکی و فنی موجود در این مرکز، از جمله تجهیزات مورد استفاده برای انجام پژوهش‌های علمی و پژوهشی، به منظور ارزیابی کیفیت و کارایی این تجهیزات پرداختند. پس از مرور و بررسی کامل امکانات و تجهیزات موجود در پژوهشکده، هیات مذکور به بررسی کیفیت پژوهش‌های انجام شده در پژوهشکده حقوق پرداخت. همچنین تحلیل و ارزیابی از انواع پروژه‌ها، روش‌های تحقیقاتی، و نتایج به دست‌آمده از این پژوهش‌ها صورت گرفت.