شماره چهارم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

شماره چهارم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، به یاد استاد جعفری لنگرودی منتشر شد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۸
ف
ف
دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

شماره چهارم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی (پاییز و زمستان ۱۴۰۲) به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد.

بر اساس مصوبه هیات تحریریه، مقالات شماره چهارم این نشریه به مناسبت نخستین سالروز درگذشت استاد فقید، علامه جعفری لنگرودی و برای یادبود ایشان اختصاص یافت. مجموعه مقالات این شماره به کوشش دکتر حسن محسنی دانشیار محترم دانشکده حقوق دانشگاه تهران تهیه و پس از طی فرآیند داوری مطابق شیوه نامه نشریه منتشر شد.

این شماره از نشریه که مشتمل بر ۳۲ مقاله و ۲ یادداشت است، به صورت ویژه به نقد و بررسی آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پرداخته است.

مقالات منتشر شده در شماره چهارم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی به شرح ذیل است:


مطالب مرتبط