بایگانی بر اساس تگ "اسدالله مسعودی مقام"

کرسی علمی «موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری» برگزار شد.

موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری

کرسی علمی «موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. ارائه کننده:سید درید موسوی مجابعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ناقدین: (به ترتیب […]