بایگانی بر اساس تگ "حسن بادینی"

کرسی علمی «استماع ایرادات در مقابل دارنده بدون حسن نیت سند تجاری» برگزار شد.

استماع ایرادات در مقابل دارنده بدون حسن نیت سند تجاری

کرسی علمی «استماع ایرادات در مقابل دارنده بدون حسن نیت سند تجاری» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. ارائه کننده: عباس نیازیرئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ناقدین: […]