بایگانی برچسب "حمیدرضا آدابی"

  جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

ششمین جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی برگزار شد.

ششمین جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه “نقد و تحلیل آرای قضایی” در محل پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزارشد. در این جلسه پس از توزیع شماره پاییز و زمستان ۱۴۰۲، سردبیر گرامی ،…...

1403-02-02

کرسی علمی «بررسی مرجع اعتراض به اجرای سند» برگزار شد

کرسی علمی «بررسی مرجع اعتراض به اجرای سند» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه…...

1402-12-08