بایگانی برچسب "علی رازینی"

کرسی علمی «موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری» برگزار شد.

کرسی علمی «موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی…...

1402-07-05