بایگانی برچسب "فراخوان مقاله"

فراخوان مقاله برای فصلنامه «تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی»

فراخوان مقاله برای فصلنامه «تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی» به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران و سردبیری استاد سید حسین صفایی محورهای موضوعی: مطالعه تطبیقی بین قوانین…...

1402-08-12