بایگانی بر اساس تگ "فصلنامه تحقیق و توسعه حقوق تطبیقی"

عنوان فصلنامه دانشنامه های حقوقی به «تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی» تغییر پیدا کرد.

تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

در یک گام دیگر در راستای ارتقای مقالات منتشره، فصلنامه «دانشنامه های حقوقی» به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران، به نام و عنوان «تحقیق و توسعه حقوق تطبیقی» تغییر نام داد. این تغییر نام به منظور تمرکز موضوعی بیشتر و افزایش کیفیت محتوای علمی مجله انجام شده است. تا کنون، فصلنامه «دانشنامه های […]