بایگانی بر اساس تگ "محمدعلی اخوت"

کرسی علمی «تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور» برگزار شد.

کرسی علمی «تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور»

کرسی علمی «تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. ارائه کننده: محسن صادقیعضو هیات علمی دانشگاه تهران ناقدین: (به ترتیب حروف […]