بایگانی برچسب "وحید میرحسینی"

کرسی علمی «بررسی مرجع اعتراض به اجرای سند» برگزار شد

کرسی علمی «بررسی مرجع اعتراض به اجرای سند» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه…...

1402-12-08