گزارش پژوهشی داده کاوی حقوق ایران با موضوع عدم اختصاص حکم ماده ۳۸۰ ق.م به وضعیت افلاس و تسری آن به مطلق صور عجز از ایفای تعهد توسط مشتری به سفارش شرکت ملی نفت ایران

۱۴۰۱/۰۴/۱۴
ف
ف

هدف از انجام این پژوهش، بررسی منابع حقوق ایران و یافتن مستنداتی بود که نشان دهد حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی قابل تسری به همه حالت‌های عجز مشتری از انجام تعهدات قراردادی است. این نتیجه در پرونده اختلاف شرکت ملی نفت با شرکت انگلیسی طرف قرارداد قابل استفاده است. زیرا شرکت مزبور طبق مقررات محل اقامت خود به خاطر شرایط تحریم ایران، قادر به انجام تعهدات قراردادی نبوده و بانک‌ها حاضر نبودند هیچ پرداختی را در طول این مدت انجام دهند، لذا امکان انجام تعهد توسط خریدار وجود نداشته است و به همین دلیل فروشنده هم مجاز بوده تا از تحویل مبیعی که در اختیار دارد، خودداری کند. نتیجه این تحقیق که با مطالعه و بررسی تعداد ۹۴ منبع تهیه شده است، توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران در پنج قسمت تنظیم و جهت استفاده در مرجع داوری بین الملل به شرکت ملی نفت ایران تحویل شد.

مطالب مرتبط