تدوین مجموعه قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی

۱۴۰۱/۰۶/۱۵
ف
ف

در قرارداد پژوهشی موضوع بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال منعقده بین سازمان ثبت احوال و پژوهشکده حقوق و قانون ایران، پیش بینی بود که فصل دوم گزارش پژوهشی مذکور در قالب “قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی” تدوین شود. در این راستا، مجموعه مذکور در قطع رحلی در ۵۶۰ صفحه تدوین و توسط سازمان ثبت احوال منتشر شد.

مطالب مرتبط