بررسی و ارزیابی لایحه شورای حل اختلاف

۱۴۰۱/۰۶/۱۶
ف
ف

قانون شورای حل اختلاف که در حال حاضر حاکمیت دارد، در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و مدت اجرای آزمایشی آن سه سال بوده است که در دو نوبت توسط مجلس شورای اسلامی از تاریخ انقضای آن به مدت یک سال تمدید شده است. لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در رابطه با شورای حل اختلاف در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به موجب ابلاغ وزیر دادگستری جهت  بررسی و ارزیابی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران محول شد. این پژوهش در دو بخش سازماندهی شده است. در بخش اول، لایحه مزبور از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بررسی شده است و در بخش دوم، بررسی لایحه مزبور به تفکیک مواد آن آمده است.

مطالب مرتبط