گزارش پژوهشی ارزیابی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از منظر سازگاری درونی و انطباق با اصول حقوقی


پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قانون پولشویی در ۱۸۱ ماده تدوین و طی نامه ای از سوی وزیر محترم دادگستری به پژوهشکده حقوق و قانون ایران برای بررسی و اعلام نظر ارجاع شده است. نتایج بررسی‌ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مزبور در دو بخش سازماندهی شده است. بخش اول، نکات کلی و بخش دوم، نکات جزئی و موردی مرتبط با هر ماده است. این بررسی از زوایای زیر انجام شده است:

۱- مروری بر تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای تدوین آیین نامه‌های اجرایی

۲- سازگاری درونی و ارتباط منطقی بین مواد و نکات ساختاری آیین‌نامه

۳- سازگاری و ارتباط مواد آیین‌نامه با متن قانون اصلاحی

۴– سازگاری آیین‌نامه با اصول مسلم حقوقی

۵- نکات موردی خاص هر یک از مواد پیش‌نویس آیین‌نامه