گزارش پژوهشی ارزیابی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه


پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه در ۲۰ ماده و ۵ تبصره توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تدوین شده است. پیش‌نویس مذکور در اجرای تبصره‌های یک و دو ماده ۶۵۰ و تبصره یک ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تدوین شده است. پیش‌نویس‌آیین‌نامه‌ موضوع تبصره‌های مزبور طی نامه شماره ۵۳۱۳ مورخ ۵/۳/۱۳۹۸ مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری به پژوهشکده حقوق و قانون ایران برای بررسی و اعلام‌نظر ارجاع شده و اصلاحات پیشنهادی در این گزارش پژوهشی مدنظر مراجع تصویب‌کننده قرار گرفت.