گزارش پژوهشی چالشهای حقوقی نوپدید در پساکرونا

۱۴۰۱/۰۷/۱۹
ف
ف

وزارت دادگستری در پاسخ به نامه شماره ۵۰۷۰۸/۵۶۶۰۵ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ و نیز نامه شماره۲۱۵۵۰/۵۷۶۹۸ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۹دبیر محترم هیأت دولت در رابطه با شناسایی عوامل مربوط به پساکرونا، اقدامات متعددی انجام داده و از جمله آنها ارجاع «بررسی چالش‌های حقوقی پساکرونا» به پژوهشکده حقوق و قانون ایران است. نتیجه این ارجاع گزارشی ۳۲ صفحه‌ای است که تقدیم وزیر دادگستری شده است.

مطالب مرتبط