گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی

۱۴۰۱/۰۷/۲۰
ف
ف

معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به تهیه پیش‌نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی نموده است. مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری طی نامه شماره ۱۲۶۵۸ مورخ ۸/۴/۱۴۰۰ دستور مورخ ۷/۴/۱۴۰۰ وزیر محترم دادگستری مبنی بر بررسی این پیش‌نویس توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران را ابلاغ کرد. مجموعه مذکور شامل ۹۶ صفحه در اجرای دستور فوق تهیه شده و حاوی نتایج بررسی و ارزیابی مصوباتی است که در پیش‌نویس تصویب‌نامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی معتبر و یا منسوخ صریح  اعلام شده است. اصلاحات پیشنهادی پژوهشکده در مصوبه نهایی مربوط لحاظ شد.

مطالب مرتبط