کرسی علمی «نقد و بررسی دادنامه دادگاه مبنی بر جریان احکام فسخ در قراردادهای واگذاری سهام» برگزار شد.


کرسی علمی «نقد و بررسی دادنامه دادگاه مبنی بر جریان احکام فسخ در قراردادهای واگذاری سهام» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای کرسی دکتر محمد مهدی توکلی، مدیر جلسه، ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیح مختصری درباره کرسی ارائه و پس از آن ارائه کننده، مستندات رای خود را مطرح و ادله آن را بیان کرد که این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

دکتر هانی حاجیان در خصوص رای صادره در مقوله فسخ قرارداد واگذاری سهام به ارائه مطلب پرداختند.در خصوص عدم فوریت خیار تخلف از شرط،نظر اکثریت قضات و نشست قضایی مبنی بر عدم فوریت اعمال این خیار،امکان فسخ قرارداد واگذاری سهام،فسخ قرارداد واگذاری سهام با اعمال فسخ توسط دولت و عدم لزوم درج نام شرکت به عنوان خوانده در دعوای فسخ قرارداد واگذاری سهام توضیح دادند.

دکتر یدالله علیزاده به عنوان ناقد اول، سخنان خود را با این پرسش آغاز کردند که آیا قواعد حاکم بر بیع قابل تسری به قرارداد واگذاری سهام است؟ در خصوص قراردادهای تجاری، قواعد خاصی نداریم بلکه اصول همان قواعد حوزه قراردادها در حقوق مدنی جاری است غیر از استثنائاتی.
ایشان ادامه دادند که مصوبه دولت مبنی بر فسخ نمی‌تواند فسخ تلقی گردد بلکه مصوبه دولت صرفا الزام آور دستگاه فروشنده سهام برای فسخ قرارداد واگذاری سهام است. پس فسخ صرفا نمی‌تواند با مصوبه دولت باشد و باید اعمال فسخ به عمل آید. پرسش دیگری که در طول کرسی مصرح کردند این بود که آیا خیار مبنای این دادنامه خیار شرط است یا تخلف از شرط؟

دکتر غلام نبی فیضی چکاب، به عنوان ناقد دوم، نتیجه رای را تایید کردند و گفتند: گردش کار رای خوب است و به خوبی از آن بهره برداری شده است. اساس رای مورد انتقاد نیست. اینکه دولت مصوبه فسخ صادر کرده است، به منزله فسخ نیست بلکه شرکت تجاری باید خود با نظر مدیران اعمال فسخ نماید‌. در این پرونده تجاری قالب استدلالات مدنی است. استدلال به صلح دعاوی اموال دولتی و عمومی، در مقوله فسخ قیاس مع الفارق است. ایشان همچنین این سوال را مطرح کردند که: اینکه قاضی بیان داشته هرگونه استدلال و نظر دستگاه های دولتی بر خلاف دولت فاقد اثر و اعتبار است چه مبنایی دارد؟

ارائه کننده:
هانی حاجیان
قاضی شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی)

ناقدین (به ترتیب حروف الفبا):
۱. یدالله علیزاده
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. غلام نبی فیضی چکاب
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر جلسه:
محمد مهدی توکلی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق خصوصی

زمان: شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۲، از سـاعت ۱۵ الی ۱۷

مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران