پنجمین جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی برگزار شد.


پنجمین جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه “نقد و تحلیل آرای قضایی” در محل پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزارشد. تمامی اعضای هیات تحریریه این نشریه علمی را قضات عالی رتبه شاغل و بازنشسته قوه قضاییه تشکیل داده اند.

در این جلسه پس از توزیع شماره بهار و تابستان ۱۴۰۲، در خصوص فرایند داوری و چاپ شماره پاییز و زمستان ۱۴۰۲ و سیاستگذاری درباره شماره آتی نشریه و برخی ویژگی های شکلی و ماهوی مقالات تصمیماتی اتخاذ گردید.

بر اساس مصوبه جلسات قبلی، مقالات شماره پاییز و زمستان ۱۴۰۲ این نشریه به مقام شامخ مرحوم استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی تقدیم می‌شود. به همین مناسبت دکتر حسن محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نیز به صورت مجازی در بخشی از جلسه حاضر شدند و نسبت به فرایندهای تدوین مقالات این شماره توضیحاتی ارائه دادند.

اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف الفبا)

 • محمد علی اخوت
 • محمد مهدی انجم شعاع
 • محسن اهوارکی
 • بهرام بهرامی
 • محمد مهدی توکلی
 • محمد سعید جواهری
 • محمد درویش زاده
 • محمد حسین ساکت
 • محمد جواد شریعت باقری
 • حمید گوینده
 • سید عباس موسوی
 • سید فاضل نوری