عنوان فصلنامه دانشنامه های حقوقی به «تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی» تغییر پیدا کرد.


تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

در یک گام دیگر در راستای ارتقای مقالات منتشره، فصلنامه «دانشنامه های حقوقی» به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران، به نام و عنوان «تحقیق و توسعه حقوق تطبیقی» تغییر نام داد. این تغییر نام به منظور تمرکز موضوعی بیشتر و افزایش کیفیت محتوای علمی مجله انجام شده است.

تا کنون، فصلنامه «دانشنامه های حقوقی» به عنوان یک فصلنامه حقوقی متعهد به ارائه مقالات و مطالب علمی در زمینه حقوق فعالیت می‌کرد. اما با توجه به تغییرات گسترده در زمینه حقوق و نیاز به معرفی تحولات جدید در حقوق، تصمیم به تغییر نام و تمرکز موضوعی این نشریه گرفته شد.
تغییرات در نام نشریه همراه با به‌روزرسانی و تمرکز موضوعی محتوای علمی این فصلنامه همراه خواهد بود.

در پایان، به اطلاع می‌رسانیم که پوستر فراخوان مقاله برای فصلنامه «تحقیق و توسعه حقوق تطبیقی» بر اساس محورهای جدید به زودی توسط روابط عمومی پژوهشکده حقوق منتشر خواهد شد.

صاحب امتیار

  • پژوهشکده حقوق و قانون ایران

سردبیر

مدیر مسئول

اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی