جلسه شورای راهبردی ویکی حقوق برگزار شد.

۱۴۰۲/۱۲/۰۴
ف
ف

جلسه هم اندیشی شورای راهبردی دانشنامه تخصصی ویکی حقوق در پژوهشکده حقوق برگزار شد.

اعضای شورای راهبری حاضر در جلسه (به ترتیب حروف الفبا):

 • جناب آقای دکتر محمد علی اردبیلی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 • جناب آقای دکتر محمد آشوری (استاد دانشگاه تهران)
 • جناب آقای دکتر محمد جواد جاوید (استاد دانشگاه تهران)
 • جناب آقای دکتر محمد جعفر حبیب زاده (استاد دانشگاه تربیت مدرس)
 • جناب آقای دکتر سعید حبیبا (استاد دانشگاه تهران)
 • جناب آقای محمد درویش زاده (رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران)
 • جناب آقای دکتر ولی رستمی (استاد دانشگاه تهران)
 • جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)
 • جناب آقای دکتر محمود صادقی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)
 • جناب آقای دکتر سید حسین صفایی (استاد دانشگاه تهران)
 • جناب آقای دکتر محمد عیسایی تفرشی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)
 • آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 • جناب آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان (دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی)
 • جناب آقای دکتر حسین مهرپور (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

مطالب مرتبط