بایگانی بر اساس تگ "امیرعباس بزرگمهر"

کرسی علمی «نقد و بررسی کتاب مغلطه در محکمه» برگزار شد.

کرسی علمی «نقد و بررسی کتاب مغلطه در محکمه»

کرسی علمی «نقد و بررسی کتاب مغلطه در محکمه» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. ارائه کنندگان: ۱. امیرعباس بزرگمهرمولف کتاب، روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه۲. حسن کیامولف […]