نرم افزار مدیریت پژوهش دانشنامه های حقوقی


این نرم افزار در راستای مدیریت پژوهش های دانشنامه نگاری توسط واحد فناوری اطلاعات مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی طراحی،پیاده سازی و اجرایی شده است.

نمایی از محیط نرم افزار: