طراحی ساز و کار بهسازی روابط قوه قضائیه با سایر قوا


هوالحکیم

۱ -عنوان تحقیق
مطابق نامه شماره ۱۳۶۴۷ مورخ ۲۱/۶/۹۶ وزیر محترم دادگستری بهریاست محترم جمهوری، موضوع مورد نیاز عبارت است از »تهیه و تدوین پیشنهادها و توصیههای بهبود و ارتقای روابط در تمام سطوح بین قوای سه گانه جهت ارائه به جلسه مشترک روسای قوا بهمنظور تصویب و صدور دستور ابالغ «بر این اساس عنوان این تحقیق» سازوکار بهسازی روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه« تعیین میشود. عنوان دومی که با نصوص قانونی و خصوصاً اصل ۱۶۰ قانون اساسی سازوکارتر بهنظر میرسد عبارت است از «ساز و کار حلمسأله در روابط قوه قضایی با سایر قوا».

دانلود ضمیمه