مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و قضائیه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ۱۳۹۶


در این تحقیق، اختلاف و عدم توافق موجود بین قوه قضاییه و قوه مجریه در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی کارکنان که در دهم آذر ماه ۱۳۹۶ برگزار شد در قالب مطالعه موردی (case study) توصیف، تحلیل و نتیجه گیری می شود. در توصیف قضیه ابتدا گزارشی از صورت مسأله و روندهای طی شده ارایه می شود و سپس در مقام تحلیل قضیه، به واکاوی یک عارضه بنیادین و هفت عارضه جانبی می پردازیم که منتهی به بروز عدم توافق و تشدید اختلاف شده است. در نهایت نیز در قالب نتیجه گیری و پیشنهاد، راه حل غلبه بر مشکل مزبور ارایه خواهد شد.