چشم انداز اقدامات شاخص و نتایج و دستاوردهای وزارت دادگستری در پایان دولت دوازدهم

۱۳۹۷/۰۶/۱۹
ف
ف

ریاست محترم جمهوری در آغازین روزهای شروع به کار دولت دوازدهم مقرر کردند که هر یک از وزارتها و اعضای هیأت دولت اوالً؛ برنامه یکصد روز اول کاری خود را ارائه دهند و ثانیاً؛ چشم اندازی از اقدامات شاخص و نتایج و دستاوردهای خود را در پایان دولت دوازدهم تدوین و ارائه کنند.

این اقدام در نوع خود کم نظیر بوده و میتواند منشأ حرکت برنامهای و منسجم در کل کشور شود. وزارت دادگستری این موضوع را مورد توجه جدی قرار داد و اکنون چشمانداز اقدامات شاخص و نتایج و دستاوردهای وزارت دادگستری را برای پایان دولت دوازدهم در این مجموعه ارائه میکند. برای ارائه این چشمانداز ابتدا به توصیفی از منابع و مبانی ارائه این چشمانداز میپردازیم. سپس روش تدوین آن را توضیح میدهیم. در ادامه حوزههای راهبردی مأموریت وزارت دادگستری مشخص میشوند تا زمینه تعیین اقدامات شاخص در هر یک از این حوزهها و نتایج و دستاوردهای آن فراهم شود. بر پایه تعیینحوزههای راهبردی و در ادامه، اقدامات شاخص در هر یک از حوزههای راهبردی تعیین شده و حتیالمقدور کمیت مربوط به آن نیز مشخص خواهد شد و سپس متناظر با هر اقدامِ شاخص، نتایج و دستاوردهای حاصل از آن نیز تبیین خواهد شد.

در پایان نیز جدول متناظری از اقدامات شاخص و نتایج و دستاوردها ارائه میشود تا به صورتی گویا و خالصه، تصویری روشن از اقدامات شاخص و نتایج و دستاوردهای وزارت دادگستری در پایان دولت دوازدهم در اختیار باشد.

بعون الله تعالی

دانلود ضمیمه

مطالب مرتبط