گزارش ارزیابی پیش نویس پیوست حکم انتصاب معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری


جناب حاج آقای آوایی
وزیر محترم دادگستری
با سلام و احترام
حسب الارجاع ارزیابی این جانبان به همراه پیشنهادات اصلاحی نسبت به
پیوست حکم معاون محترم حقوقی ریاست جمهور در سه بخش تنظیم و
تقدیم می شود.
بخش اول: نکات توضیحی نسب به منابع و روش انجام کار.
بخش دوم: متن پیشنهادات اصلاحی که بصورت پاورقی و متناظر با هر یک از
اولویتهای تخصصی درج شده است به همراه مبانی توجیهی و استدلالهای
هر یک از اصلاحات پیشنهادی.
بخش سوم: متن نهایی و اصلاحات پیشنهادی بدون اشاره به مبانی و
استدلالهای هر پیشنهاد .
با تجدید احترام
مشاوران وزیر دادگستری
پوربدخشان- درویش زاده

دانلود ضمیمه