شیوه نامه تشکیل جلسات گروه متمرکز مسأله یابی

۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ف
ف

اشاره

بر اساس مصوبه ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری به منظور ارتقای عملکرد این گروه و افزایش تاثیرگذاری وزارت دادگستری در مسایل جاری کشور، شیوه نامه ای به شرح زیر تدوین شده و اکنون برای ارزیابی گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری ارائه میشود.

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

 

دانلود ضمیمه

مطالب مرتبط