گزارش پژوهشی طراحی شاخص های نوین عملکرد قوه قضائیه


طبق رویه رایج، هر ساله در هفته قوه قضاییه گزارش عملکرد این قوه توسط وزیر دادگستری در حضور رؤسای سه قوه قرائت می‌شود. در سال ۱۳۹۷ وزیر دادگستری برای انجام این مأموریت اقدام به طراحی شاخصهای نوین عملکردی از طریق ارجاع به این پژوهشکده نمود. در این تحقیق بیش از پنجاه شاخص جدید بر مبنای قانونی مشخص در رابطه با عملکرد قوه قضاییه شناسایی و پیشنهاد شد.