اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


مقدمه

در این پژوهش، این سؤال مورد بررسی قرار گرفته است که: «برای اصلاح و بازنگری مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی چه نکاتی باید مدنظر باشد؟» برای پاسخ به این سؤال، مهمترین منبع اطلاعاتی مورد استفاده عبارت بود از: پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز که توسط وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد بر پایه تجارب سازمانی در طول سالهای برنامه سوم تا سال ۱۳۹۶ تدوین شده بود. این پیشنهادات به عنوان مبنای مورد بررسی در جلسات بحث متمرکز گروهی مدنظر بوده و با روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه این تحقیقمتن پیشنهادی مشخصی برای تصویب به مراجع مربوط ارائه شد.  نتیجـه ایـن تحقیقـات در سـه بخـش بـه شـرح زیـر ارائـه میشـود.

بخــش اول: پیشـنهاد مشـترک کارشناسـان وزارتیـن اقتصـاد و دادگســتری
بخـش دوم: ارزیابـی و تحلیـل محتـوای پیشـنهاد مشـترک مزبور کـه در جلسـات بحـث متمرکـز گروهـی در ایـن مرکـز پژوهشـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
بخش سـوم: متـن نهایـی پیشـنهاد اصلـاح و بازنگـری مقـررات راجـع بـه هیـأت داوری اختلافـات ناشـی از واگـذاری