مطالعه موردی در خصوص تعارض ادله منع تجسس با انجام وظایف شغلی ماموران هسته های گزینش


یکی از محرمات مسلم و قطعی در اسلام، تجسس و تفتیش از اسرار و امور پنهانی و به طور کلی «ورود به حریم خصوصی افراد» است. در حالی که مأموران گزینش برای اطلاع از وضعیت فرد مورد گزینش ناچارند بررسی‌هایی انجام دهند تا اطلاعات کلی از سطح و وضع اخلاقی، اعتقادی، رفتاری، پیشینه و گذشته افراد به دست آورند و از وجود معیارهای مورد نیاز برای استخدام فرد مورد نظر مطمئن شوند. بر این اساس تعیین مرز این دو موضوع اهمیت پیدا می‌کند. این موضوعی است که در این پژوهش بنا به تقاضای وزارت دادگستری بررسی شده بود. نتیجه این تحقیق نیز پیشنهاد اصلاحاتی در دستورالعمل مزبور بود که به مراجع مربوط ارائه شد.