مأخذشناسی حقوق ثبت احوال


مقدمه

مجموعه پیش رو مأخذشناسی حقوق ثبت احوال است. در ماخذشناسی حاضر، سعی شده است با تلفیقی از روش های ماخذشناسی و معرفی آثار یا چکیده نویسی، کلیه منابع اطلاعاتی فارسی اعم از کتاب، پایان نامه، مقالات مجلات و طرح های پژوهشی مرتبط با حقوق ثبت احوال، گردآوری شود. با آنکه در تهیه این ماخذشناسی سعی شد کلیه منابع شناسایی و معرفی شود؛ اما به دلیل موجود نبودن تعدادی از منابع و یا دشواری های دسترسی، به ناچار فقط به درج آن بخش از اطلاعات کتابشناختی آنها که در دسترس بود، اکتفا شده است.

برای انجام این پژوهش که حسب قرارداد شماره ۴/۱۳/۵۱۸۸۹ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ سازمان ثبت احوال، به این مرکز پژوهشی محول شد، اقداماتی انجام شد که گزارش آن در اینجا ارائه میشود. در این گزارش، ابتدا عنوان و هدف تحقیق مشخص شده و سپس سؤال تحقیق تبیین شد و در ادامه اهم مولفه های مورد نیاز تحقیق نظیر اهمیت تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، روش تحقیق، محدودیت های تحقیق، تعاریف عملیاتی و اقدامات انجام شده گزارش شده است. توضیح این موارد به شرح آتی است.

 

دانلود ضمیمه