روش شناسی و نیازسنجی اصلاح قانون ثبت احوال

۱۳۹۷/۰۷/۰۲
ف
ف

مقدمه

شناخت دقیق و جامع از نیازهای واقعی و موجود برای بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال، به عنوان دغدغه ای برای مسوولان و مدیران سازمان ثبت احوال، منتهی به انعقاد قرارداد پژوهشی با عنوان نیازسنجی و روش شناسی اصلاح قانون ثبت احوال با مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه شد. مجموعه حاضر که حسب قرارداد شماره ۴/۱۳/۳۶۸۷۷ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ سازمان ثبت احوال به این مرکز پژوهشی محول شد، حاصل اقدامات انجام شده در زمینه نیازسنجی بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال در این مجموعه ارائه میشود.

 

دانلود ضمیمه

مطالب مرتبط