بررسی و ارزیابی لایحه اصول و قواعد قانون نویسی

۱۴۰۰/۰۸/۱۶
ف
ف

لایحه اصول و قواعد قانون‌نویسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و فرایند بررسی آن در کمیسیون لوایح دولت انجام شد. لایحه مزبور مشتمل بر ۱۳۷ ماده بوده و در شش باب تنظیم شده و هر باب مشتمل بر اصول متعدد است و در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار دارد. وزیر دادگستری بررسی و ارزیابی این لایحه را به این پژوهشکده محول کردند که در فرصتی اندک و با توجه به وجود سابقه پژوهشی در این پژوهشکده و تدوین پژوهش «روششناسی اصلاح قانون ثبت احوال» مبادرت به ارزیابی این پیشنویس کرد و نتیجه پژوهش در ۷۰ صفحه ارائه شد.

مطالب مرتبط