گزارش پژوهشی مطالعه موردی اصلاحات پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی در خصوص دستورالعمل واگذاری‌های دولتی از طریق مذاکره


در این تحقیق پیش‌نویس «اصلاح دستور العمل واگذاری‌های دولتی از طریق مذاکره» در قالب مطالعه موردی به پژوهش گذاشته شده است. پیش‌نویس مزبور توسط سازمان خصوصی‌سازی تهیه و به هیأت واگذاری پیشنهاد شده و توسط وزیر دادگستری به پژوهشکده حقوق و قانون ایران جهت تحقیق و بررسی محول شده است.